Ieder kindercentrum dient aan de basisvoorwaarden uit deze wet te voldoen.

De wet Kinderopvang die sinds 2005 van kracht is, waarborgt de kwaliteit en bepaalt de regeling met betrekking tot tegemoetkoming van kosten in de kinderopvang. Ieder kinderopvangcentrum dient aan de basisvoorwaarden uit deze uit deze wet te voldoen. Naast de voorwaarden worden handhaving en sanctiebevoegdheden van de overheid in de wet geregeld. Meer informatie over deze wet kunt u vinden op de website van de overheid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving daarvan.

Kwaliteit van de kinderopvang
In de Wet Kinderopvang staan de kwaliteitseisen voor kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen.

Kwaliteitseisen kinderopvang

Kinderopvang moet voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van:

  • Groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerk(st)er
  • Opleiding en deskundigheid van het personeel
  • Veiligheid en gezondheid van de kinderen
  • Huisvesting en inrichting
  • Pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling)
  • Betrokkenheid en inspraak van de ouders
  • Omgangstaal (in principe Nederlands)
  • Afhandeling klachten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving daarvan. De GGD houdt toezicht.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Alle kinderopvangcentra moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als een kinderopvangcentrum niet geregistreerd is en dus geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen.

Maatregelen kwaliteit kinderopvang
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt maatregelen om de veiligheid en de kwaliteit in de kinderopvang te vergroten:
Continue screening: Sinds 1 maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang continue gecontroleerd op strafbare feiten.

Nieuw VOG medewerkers: Vanaf 1 juli 2013 moeten medewerkers in de kinderopvang een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dit is om te voorkomen dat er mensen in kindercentra werken die na hun aanstelling strafbare feiten hebben gepleegd.

Wettelijke meldplicht: Vanaf 1 juli 2013 geldt er een wettelijke meldplicht voor professionals in de kinderopvang. Ze moeten mishandeling en misbruik melden bij hun werkgever of vertrouwenspersoon.

Informatie via website verplicht: Vanaf 1 januari 2014 moet elke kinderopvangvoorziening ouders via de eigen website informeren over de (pedagogische) kwaliteit, de prijzen, de openingstijden en het voedingsbeleid. Zo kunnen ouders kinderopvangcentra makkelijker vergelijken.

Centraal register
Vanaf 2016 is er een aantal centraal register waarin iedereen die werkzaam is in de kinderopvang is opgenomen.