Privacyverklaring

Intentieverklaring privacy statement 

Bij Samen Spelen waarderen wij het door onze klanten, leveranciers ketenpartners en collega’s aan ons gegeven vertrouwen door hun persoonsgegevens aan ons te geven. Gegevensbescherming is een van onze hoogste prioriteiten en wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie over wat wij doen met deze persoonsgegevens en waarom wij dit doen. 
In het kader hiervan voert Buro Dappr voor Samen Spelen een State of Compliance Analyse uit. Hiertoe worden de beleidstukken, protocollen en procedures omtrent privacy en data protection (her)schreven en geüpdatet om aan te kunnen tonen aan de geldende AVG wet- en regelgeving te voldoen. 
De volledige privacyverklaringen zullen worden geplaatst op deze website zodra ze herzien zijn.
Samen Spelen houdt zich aan artikel 5 van de AVG: Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens 
•    mogen alleen verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier;
•    mogen alleen worden gebruikt voor het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld;
•    moeten beperkt worden tot wat noodzakelijk is;
•    moeten juist en actueel zijn;
•    mogen niet langer opgeslagen dan nodig; 
•    moeten integer en vertrouwelijk behandeld worden met technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Een betrokkene heeft de volgende rechten waarop hij zich kan beroepen tegenover Samen Spelen: 
Het recht op inzage in de persoonsgegevens van betrokkene die de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt (artikel 15 AVG); 

  • Het recht op rectificatie en aanvulling (artikel 16 AVG); 
  • Het recht op vergetelheid (recht op wissing) (artikel 17 AVG); 
     
  • Het recht op beperking van de verwerking (recht om minder gegevens te laten verwerken) (artikel 18 AVG); 
  • Het recht op dataportabiliteit (recht om persoonsgegevens over te dragen) (artikel 20 AVG); 
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (artikel 21 AVG). 

Daarnaast hebben betrokkenen recht op: 

  • Duidelijke informatie over wat de verwerkingsverantwoordelijke met hun gegevens doet (artikel 13 en 14 AVG); 
  • Indiening van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit, indien zij van mening zijn dat de verwerking inbreuk maakt op de AVG (artikel 77 AVG); 
  • Intrekking van eerder gegeven toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens (artikel 7 lid 1 AVG).     

U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Samen Spelen bij vragen of om uw rechten uit te oefenen. (privacy@samenspelen.net) U krijgt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken antwoord.