Kwaliteit

Samenspelen-Limmel-20220415-084.jpg

In al ons pedagogisch handelen staan ruimte voor individuele ontwikkeling en de behoeften van kinderen centraal. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen zich thuis voelen bij ons en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij houden we ons uiteraard aan hetgeen de wet ons voorschrijft op ons vakgebied. Ook nieuwe ontwikkelingen houden we nauwlettend in de gaten, zodat ons beleid en de regels die daar uit voortvloeien altijd up to date zijn.

Inhoudelijke kwaliteit van onze opvang

Opvang van kinderen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, aangezien ouders besluiten om de zorg voor en opvoeding van hun kind deels over te dragen aan ons. De pedagogisch medewerkers zijn zich hiervan bewust en nemen deze taak met veel plezier op zich.

Pedagogische doelen

In de Wet kinderopvang zijn vier pedagogische doelen gesteld die wij in onze plannen nader hebben uitgewerkt. Het gaat daarbij om:

  • kinderen een gevoel van emotionele veiligheid geven;
  • gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
  • gelegenheid geven tot het ontwikkelen van sociale competenties en
  • kinderen de kans bieden zich normen en waarden van de “cultuur” van een samenleving eigen te maken (morele competentie).

Emotionele veiligheid

De basis van al het handelen van de groepsleiding is het bieden van een gevoel van veiligheid en geborgenheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker onmisbaar. Communicatie naar het kind toe is altijd helder en concreet en passend bij de leeftijd. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker en veilig voelen. Vanuit een veilige basis durven zij de wereld te ontdekken.

Persoonlijke competentie

Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben. Ieder kind is uniek en de moeite waard. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen om zich te ontwikkelen. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen.

Sociale competentie

Wij vinden het belangrijk om kinderen de ruimte te bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden verworven worden. Naast de individuele zorg en aandacht die een kind krijgt, speelt ook de groep waarbinnen het kind zich beweegt een belangrijke rol. De groep is als het ware een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen en leren van elkaar. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belangen zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep.

Morele competentie

Wij vinden het belangrijk om kinderen de normen en waarden bij te brengen die horen bij de Nederlandse cultuur zodat kinderen zich ook moreel kunnen ontwikkelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen andere culturen respecteren. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij normen en waarden sterk naar voren komen, bijvoorbeeld bij ruzie of het vieren van een verjaardag. Door de reacties van de groepsleiding op dit soort situaties ervaart een kind wat wel en wat geen maatschappelijk geaccepteerd gedrag is. Het gedrag van de groepsleiding heeft hierbij dus een belangrijke voorbeeldfunctie.

Ons volledig algemeen pedagogisch beleidsplan vind je hier: Algemeen Pedagogisch Beleidsplan Samen Spelen